در مورد تعبیر خواب آیینه چقدر می دانید

تعبیر خواب آیینه آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. تعبیر خواب آیینه اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد.تعبیر خواب آیینه اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرمایدتعبیر خواب آیینه یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می

در مورد تعبیر خواب آیینه چقدر می دانید

تعبیر خواب آینه , تعبیر خواب آینه شکسته , تعبیر خواب آینه بزرگ , تعبیر خواب آینه شمعدان

در مورد تعبیر خواب آیینه چقدر می دانید

محمد بن سیرین گویدتعبیر خواب آیینه آیینه در خواب جاه و ولایت بود. اگر بیند که آیینه به کسی داد، دلیل کند ه مال و متاع خویش پیش کسی نهد.تعبیر خواب آیینه اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه می کرد، دلیل که ازحرمت و جاه خویش کراهت بیند،تعبیر خواب آیینه زیرا که معبران آیینه سیمین رامکروه بینند و دانند.

در مورد تعبیر خواب آیینه چقدر می دانید

تعبیر خواب آینه , تعبیر خواب آینه شکسته , تعبیر خواب آینه بزرگ , تعبیر خواب آینه شمعدان

در مورد تعبیر خواب آیینه چقدر می دانید

تعبیر خواب آیینه اگر دختر آینه در خواب ببیند ، شوهر پیدا می کند و نزد شوهرش عزیز و گرامی خواهد شد
تعبیر خواب آیینه اگرر ببیند مردی ناشناس آینه ای به او داد و در آن نگته کرد ،تعبیر خواب آیینه از دیدن دوستی که غایب است خوشحال خواهد شد

در مورد تعبیر خواب آیینه چقدر می دانید

تعبیر خواب آینه , تعبیر خواب آینه شکسته , تعبیر خواب آینه بزرگ , تعبیر خواب آینه شمعدان

در مورد تعبیر خواب آیینه چقدر می دانید

تعبیر خواب آیینه . اگر پسر بیند که در آیینه نظر می کرد، دلیل است او را برادری آید و اگر دختری نگاه کند، وی را خواهر آید تعبیر خواب آیینه و اگر پادشاه یا عاملی نکاه کند،معزول شود و ولایت از تعبیر خواب آیینه دست او برود و کسی دیگر به جای او نشیند

تعبیر خواب آیینه