در مورد تعبیر خواب ابریشم چقدر می دانید

تعبیر خواب ابریشمدیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام. تعبیر خواب ابریشم لباس ابریشمی همان طور که در زنان به تعبیر خواب ابریشمزیبایی و شکوه ظاهری ایشان می افزاید در خواب نیز خوب است.

در مورد تعبیر خواب ابریشم چقدر می دانید

تعبیر خواب ابریشم , تعبیر خواب ابریشم سبز , تعبیر خواب کرم ابریشم , تعبیر خواب پارچه ابریشم

در مورد تعبیر خواب ابریشم چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب ابریشم ابریشم در خواب چون بیند، دلیل است بر منفعت. اگر زرد بود، دلیل بیماری بود، دیدن ابریشم پخته در خواب بهتر از خام تعبیر خواب ابریشم تعبیر خواب ابریشمبود. اگر بیند که ابریشم او ضایع شد، دلیل زیان بود.

در مورد تعبیر خواب ابریشم چقدر می دانید

تعبیر خواب ابریشم , تعبیر خواب ابریشم سبز , تعبیر خواب کرم ابریشم , تعبیر خواب پارچه ابریشم

در مورد تعبیر خواب ابریشم چقدر می دانید

تعبیر خواب ابریشماگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و گویای این است که بی حرمت می شود و تعبیر خواب ابریشمبه دیده تحقیر و تمسخر بر او می نگرند. داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کلا داشتن ابریشم سود می تواند باشد. حال اگر این ابریشم زرد باشد تعبیر خواب ابریشمبیماری تعبیر خواب ابریشماست. قرمز و سفید فرج و خجستگی است.

در مورد تعبیر خواب ابریشم چقدر می دانید

تعبیر خواب ابریشم , تعبیر خواب ابریشم سبز , تعبیر خواب کرم ابریشم , تعبیر خواب پارچه ابریشم

در مورد تعبیر خواب ابریشم چقدر می دانید

تعبیر خواب ابریشم اگر کسی لباس ابریشمی به شما هدیه کند زنی سر راهتان قرار می گیرد و چنان چه هدیه کننده آشنا تعبیر خواب ابریشمو شناخته شده باشد سودی به ظاهر بسیار فریبنده نصیب شما می گردد. تعبیر خواب ابریشم عاریه گرفتن لباس ابریشمین درخواب کراهت دارد.

تعبیر خواب ابریشماگر ابریشم سفید بیند، دلیل است بر منفعت و دیدن جامه ابریشم تعبیر خواب ابریشمبه خواب، مردان را دلیل کراهت بود و زان را نیکو.

تعبیر خواب ابریشم