در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

آنلی بیتون مى‏گوید:
تعبیر خواب بال اگر خواب ببینید که بال درآورده اید ، علامت آن است که به خاطر جدایی از فرد مورد علافة خود که به سفر رفته است تعبیر خواب بال ، احساس ناامنی و اضطراب خواهید کرد .
تعبیر خواب بال یدن بال پرندگان در خواب ، علامت آن است که بر تنگ دستی و فقر غلبه خواهید کرد تعبیر خواب بال و به ثروت و افتخار دست خواهید یافت .

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

تعبیر خواب بال , تعبیر خواب بال داشتن , تعبیر خواب بال زدن , تعبیر خواب بال فرشته

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

تعبیر خواب بال لیلا برایت مى‏گوید:
اگر در خواب ببینید که مثل پرندگان، بال و پر دارید، یعنى تعبیر خواب بال غم و ناراحتى شما را تهدید مى‏کند

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

 

تعبیر خواب بال , تعبیر خواب بال داشتن , تعبیر خواب بال زدن , تعبیر خواب بال فرشته

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

تعبیر خواب بال اچ میلر مى‏گوید: مشاهده‏ى بال پرندگان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است. تعبیر خواب بال 

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

تعبیر خواب بال , تعبیر خواب بال داشتن , تعبیر خواب بال زدن , تعبیر خواب بال فرشته

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

تعبیر خواب بال بالهای پرنده های اهلی : یک عشق بزرگ و خوشبخت
شما خودتان بال دارید : موانع متعدد سر راهتان پدیدار می شوند .
تعبیر خواب بال بچه ها بال دارند : ثروت
بالهای شکسته : ضرر مالی

تعبیر خواب بال