در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب آهنگر دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد

تعبیر خواب آهنگر دیدن آهنگر در خواب ، نشانة این است که به زودی مسئولیتهایی سنگین بر دوشتعبیر خواب آهنگر شما گذاشته خواهد شد

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

تعبیر خواب دیدن آهنگر , تعبیر خواب آهنگری , تعبیر خواب آهنگری کردن , تعبیر خواب دیدن اهنگر

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب کوره آهنگری : تعبیر خواب آهنگر عشق شما نا پایدار است .

یک آهنگر در حال کار : ناکامی و مشکلات عشقی

جرقه های یک کوره آهنگری :تعبیر خواب آهنگر مشاجره های سخت عشقی

تعبیر خواب آهنگر شما آهنگر هستید : به پول احتیاج پیدا می کنید

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

تعبیر خواب دیدن آهنگر , تعبیر خواب آهنگری , تعبیر خواب آهنگری کردن , تعبیر خواب دیدن اهنگر

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید: دیدن آهنگر به خواب ، چون بازگردد و اگر بیند که اهن یا مس همی گداختتعبیر خواب آهنگر ، دلیل کند که این کس مردمان غیبت کند و زشتی گوید.

حضرت امام جعفر صادق فرمایدتعبیر خواب آهنگر : هر چیز که از آهن به خواب بیند، که از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود.

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

تعبیر خواب دیدن آهنگر , تعبیر خواب آهنگری , تعبیر خواب آهنگری کردن , تعبیر خواب دیدن اهنگر

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب آهنگر دیدن آهنگر در خواب، علامت آن است که در آینده‏اى نزدیک تعبیر خواب آهنگر مسؤولیت‏هاى بسیار بزرگ و سنگینى را بر دوش شما خواهند گذاشت.

تعبیر خواب آهنگر